รายชื่อนักเรียนแข่งขันเมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ

จำนวน 31 รายการ
***การเรียงลำดับจะเรียงตามตัวอักษรชื่อโรงเรียน จากนั้นจึงเรียงตามลำดับการสมัครของแต่ละโรงเรียน***
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
ระดับ
ผู้เข้าแข่งขัน
อาจารย์
ผู้ติดต่อประสานงาน
1
คงทองวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเหมือนฝัน ดามี
นางสาวปภานัน นาควินิตชัย
นางสาวปราณี สิมาเลาเต่า
นายนายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
2
คงทองวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชิดชนก สวัสดี
นางสาวพวงทอง คมสันต์
นางสาวพิมพ์จันทร์ ธารนพ
นายนายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
3
คงทองวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกชวรรณ แก้วประเสริฐ
นางสาวศุภสุดา มาตรา
นางสาวศุภากร อารยุติธรรม
นายนายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
4
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวราพงษ์ เลิศเลียงชัย
นายธีรากร แสงพงษ์พิทยา
นายสิทธิพัฒน์ โฆษิตพล
นายณัฐวัชร โตสัจจะ
นายขุนทอง คล้ายทอง
5
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพงศ์ วงค์เจริญ
นางสาวพัทธมน พุทธวงค์
นางสาวศศิชา ศรีจันทร์โฉม
นางวไลภรณ์ อรรถศิริธิติวุฒิ
นายขุนทอง คล้ายทอง
6
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนภัสสร ธรรมวิวัฒนุกูร
นางสาวนัฐมล อินแถลง
นางสาวตรีรัตน์ เจิดดีสกุล
นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
นายขุนทอง คล้ายทอง
7
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจิรากร เรืองโรจน์
นางสาวปานชีวา โกมล
นายเชษฐา พวงบุปฟา
นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
8
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศวิตา วิสุทธิแพทย์
นางสาวกมลพรรณ แจ่มแจ้ง
นางสาวสุชีราภรณ์ พลเสน
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
9
พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกพร บุญสิทธิเสรี
นางสาวประกายขวัญ นามสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา รื่นรวย
นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
นายวินัย ผลทวีนุกูล
10
พระปฐมวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนัชพร พานแก้ว
นางสาวณัฐริกา เซี่ยจ๊ง
นายพงศ์พันธ์ วิเชียรวรรณ์
นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
นายวินัย ผลทวีนุกูล
11
ราชวินิตบางแคปานขำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเนตรทราย ทรงรุ่งเรือง
นางสาวปัญจพร เอื้ออิฐผล
นางสาวสิริยา หาชา
นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
กาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
12
ราชวินิตบางแคปานขำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญญาพร โสรจสฤษฎ์กุล
นางสาวชนิดาภา นิริพทยปกฤต
นางสาวบุญหทัย สรสิทธิ์
นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
กาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
13
ราชวินิตบางแคปานขำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐนรี ศิริบรรจง
นางสาวพศวีร์ ก่อศรีพิทักษ์กุล
นางสาวชนกนันท์ วารีวุฒิพงษ์
นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
กาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
14
ราชินีบูรณะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธนิศรา เกษมสุขเจริญชัย
นางสาวสิริวรรณ ซ้งศิริ
นางสาวอรัณยา ยิ้มโสภา
นางสกาว สันติเทวกุล
นางสกาว สันติเทวกุล
15
ราชินีบูรณะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจุฑามาศ พูนวศินมงคล
นางสาวศิรดา ทั่งเหมือน
นางสาวภัทรา ทัศนงาม
นางสกาว สันติเทวกุล
นางสกาว สันติเทวกุล
16
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชนกนันท์ ลักษมีเจริญชัย
นางสาวบุญฑริกา ควรโสรส
นางสาวณัฐรุจา ห้วยบุญ
นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียณ
ชนกนันท์ ลักษมีเจริญชัย
17
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวขวัญจิรา ทรงศรีทยา
นางสาวพีรดา ชื่นบุญชู
นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องวิการณ์
นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียณ
ขวัญจิรา ทรงศรีทยา
18
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรพงศ์ จ้ายภักดี
นายสาริช เกิดโพลี
นายกีมพัฒน์ วงศ์ศรีนิรันต์
นายอภิเดช ช่างชัย
พงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์
19
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกวรรณ สุขีวงศ์
นายดนุสรณ์ เกียรติแสงทอง
นางสาวชนัญธิดา คงกระจ่าง
นายอภิเดช ช่างชัย
พงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์
20
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัสนันท์ ล้อมวงษ์โสภณ
นางสาวนรมน อนันตสุข
นางสาวศรัญญา ปิไชโย
นายอภิเดช ช่างชัย
พงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์
21
สายธรรมจันทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศุภาวรรณ เอี้ยวสุวรรร
นางสาวนิรมล ศิโรรัตนพาณิชย์
นางสาววันเพ็ญ แซ่จันทร์
นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน
นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ
22
สายธรรมจันทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสมพร พัวอุดมเจริญ
นางสาวภาณุมาศ อึ๊งโพธิ์
นางสาวชยาภรณ์ พยุงศักดิ์สกุล
นางสาวอุมาพร เกษตรเพิ่มสิน
นางสาวสิริกาญจน์ บุญเจริญ
23
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภรณ์ทิพย์ เจียมจำรัส
นางสาวอัมราพร สายสุดใจ
นางสาวเมทินี อ่อนละมูล
นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีล
นางสาวนฤมล วิบูลย์สุข
24
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์
นางสาวคุลิกา ศิริทรัพย์จนันท์
นางสาวพัฒน์นรี หนูเริก
นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
นางสาวดวงตา ศรีแพงแสน
25
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบุศรินทร์ ไชยเสน
นายสรกฤช มารอดศิริ
นายราเชนทร์ จรดล
นางสาวดวงตา ศรีแพงแสน
นางสาวดวงตา ศรีแพงแสน
26
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวลลิตา นิละสินวงศ์
นางสาวศนทการต์ เหลืองวิเศษ
นายปัณณวิชญ์ บุญซิ้ว
นางสาวดวงตา ศรีแพงแสน
นางสาวดวงตา ศรีแพงแสน
27
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนศิริ
นางสาวสุวิชญาน์ ติ่งดา
นางสาวณัฐรัตน์ รัศมีสุข
นางสาวประภารัตน์ กัลยาวุฒิพงศ์
นางพิศมัย โชตินคร
28
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิภา กสิกิจพงศ์พันธ์
นางสาวอรณิชา กู้นาม
นางสาววรรณวลี ทองคำ
นางสาวชูจิต อางนานนท์
นางพิศมัย โชตินคร
29
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวทิพวรรณ ว่องทวีเจริญพร
นางสาวสุรีวรรณ รุผักชี
นางสาวจิดาภรณ์ เสถียรวงศ์นุษา
นางสาวภัคเบญญาภา เมฆอินทร์
นางพิศมัย โชตินคร
30
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวติณญาดา กองสิน
นางสาวยิหวา พินิจการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สุภัทรศักดา
นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
อาจารย์ สุปราณี จอมแจ้ง
31
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญญาภา ธนกุลศิริ
นางสาวสุภัคกิต จันทร์กำ
นางสาวธนภัทร ควนสุวรรณ
นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง
อาจารย์ สุปราณี จอมแจ้ง